mobile webchat

content

Çevre ve Enerji

Yönetim Sistemleri

Entegre Yönetim Sistemi

Halkbank, iklim değişikliğinin ve etkilerinin farkındadır. Bu farkındalıkla ve faaliyetlerini sorumlu bir şekilde yürütmenin bilinciyle iklim değişikliği ile mücadelede öncü rol olmayı hedeflemektedir. Faaliyetlerinden kaynaklı çevresel etkilerini azaltmayı hedeflemekte ve Sürdürülebilir Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında gelişen teknolojiyle birlikte yeni projeler hayata geçirmektedir.

Bankamız, 2013 yılından bu yana karbon ayak izini hesaplamakta ve azaltım stratejileri geliştirmektedir. Bankamız geçmiş yıllarda sahip olduğu vizyonunu 2016 yılında daha da ileriye taşıyarak çevresel etkileri en aza indirmek, enerji tüketimlerini azaltmak ve standart bir yapı kurmak amacıyla 2016 yılının son çeyreğinde TE EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sisteminden oluşan Entegre Yönetim Sistemini banka yapısı ve çalışma süreçlerine entegre etmiştir. Bu konuda iç denetim, hedef ve uygulamalar için çevre ve enerji prosedürleri oluşturulmuş, bağımsız dış denetim sonrası Bankamız belgelendirilmeye hak kazanmıştır.

Halkbank, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurup ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile entegre eden ilk Türk bankasıdır.

Amacı

Bu çerçevede Halkbank; politikalarını, çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli olarak gözden geçirmeyi, iyileştirmeyi; enerji, su gibi kaynak tüketimlerini, faaliyetleri sonucunda oluşan atıkları kontrol altına alarak azaltmayı ve faaliyetlerinden kaynaklı oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmayı amaçlamakta ve taahhüt etmektedir. Her yıl yapılacak olan iç tetkik sonuçlarına bağlı olarak da Entegre Yönetim Sistemleri sürekli iyileştirilecektir.

Enerji ve Doğal Kaynak Yönetim Sistemi

Sürdürülebilir Yönetim Sisteminin bir parçası olarak tüm enerji ve doğal kaynak tüketimlerinin merkezden sistemsel olarak anlık izlenmesi ve yönetilmesi için “Enerji ve Doğal Kaynak Yönetim Sistemi” projesine başlanmıştır. Pilot uygulama kurulumları yapılan sistemin iyileştirme çalışmaları 2016 yılı içerisinde tamamlanmıştır.  Bu projenin sürdürülebilirlik çalışmalarına ve enerji yönetimi konusunda tüm paydaşlara örnek teşkil edecek bir proje olmasını hedeflemektedir. Aynı zamanda bu projenin Endüstri 4.0’ın bankacılık sektöründe uygulanacak bir ilk ve gelecek nesillere de ışık olması yönünde çalışılmaktadır.

Katkıları

Tüm hizmet lokallerine yayılan bu sistemle beraber, doğru veriler ışığında daha az enerji tüketimi için verimlilik artırıcı projeler hayata geçirilebilecektir. Sürdürülebilir Yönetim Sistemi ile, sürdürülebilirliğin banka içindeki farkındalığının artırılması, içselleştirilmesi ve çalışanların bu yöndeki bilgi ve kapasitelerini yeni gelişimler doğrultusunda güçlendirilmesi için eğitimlere devam edilmesi, banka faaliyetlerinden kaynaklı emisyon ölçüm ve karbon ayakizi hesaplamalarını sistemsel hale getirerek operasyonel verimliliğin artırılması, böylelikle Halkbank’ın çevresel ve sosyal duyarlılığının kurumsal kültürünün bir parçası haline gelmesi amaçlanmaktadır.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi

Çevresel Etkiler

Sürdürülebilirlik, Çevre ve Enerji politikalarımızın ana hedefi çerçevesinde Halkbank, karbondioksit performansını sürekli geliştirmek ve iyileştirmek, enerji tüketimlerini azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak, faaliyetlerinden kaynaklı atıklarını azaltmak için çalışmaktadır.

Katkıları

2015 yılında, şubeler ve hizmet noktalarında aydınlatma armatürlerinin LED ile değişimi, analog faks sisteminin elektronik ortama aktarılması, bazı operasyonel işlemlerin sistem üzerine aktarılması ile yaklaşık 1.000.000 kWh’lik elektrik tasarrufu, banka iş süreçlerinde yapılan operasyonel ve sistemsel iyileştirmelerle yaklaşık 50 ton kâğıt tasarrufu sağlanmıştır.  Yapılan bu çalışmalarla 2015 yılında yaklaşık 500 ton CO2 karbon emisyonu azaltılmıştır. 2016 yılında ise Halkbank’ın hizmet verdiği bina sayısı %1,9 arttırırken, enerji tüketimi %1,5 azalmıştır.

2015 ve 2016 yıllarında PAS 2060 standardında yapılan geniş katılımlı Halkbank Yöneticiler Toplantısı etkinlikleri ile oluşan 1042 tCO2e karbon emisyonu, karbon senedi alınarak nötrlenmiştir. Halkbank, çevreye etkisi olan emisyon azaltıcı faaliyetlerden dolayı 2015-2016 yıllarında 2.500.000 TL’den fazla tasarruf elde etmiştir. Buna karşılık 2015 -2016 yılları içerisinde sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yaklaşık 500.000 TL harcama yapmıştır.

Halkbank,  hem kendi faaliyetlerinden kaynaklı hem de finanse etmiş olduğu projelerden kaynaklı çevresel etkileri izlemekte ve sonuçlarını paydaşları ile toplantı, eğitim, duyuru ve kamuya açık raporlarla sürekli olarak paylaşmaktadır. Paylaşımlar, Sürdürülebilirlik Komitesine bağlı tam zamanlı çalışan bölümler koordinasyonunda yapılmaktadır.

Halkbank, 2015 ve 2016 yıllarında çevresel olumsuz etki nedeniyle herhangi bir kural ihlalinde bulunmamış ve ceza almamıştır.

KURUMSAL BİREYSEL